Polityka prywatności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Szanowny Użytkowniku,
prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Enim Institute sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 8 lok. 1, 31­526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000571807, posiadającą NIP 6751522191 i REGON 362278380, wysokość kapitału zakładowego: 70 000,00 złotych, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Enim Institute sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 8 lok. 1, 31­526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000571807, posiadającą NIP 6751522191 i REGON 362278380, wysokość kapitału zakładowego: 70 000,00 złotych, email: biuro@eniminstitute.pl, zwana dalej „ENIM Institute”.
2. Kategorie danych osobowych
ENIM Institute przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których ENIM Institute przetwarza dane.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ENIM Institute w następujących celach:
◦ wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością ENIM Institute, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez ENIM Institute działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
◦ w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENIM Institute jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług ENIM Institute w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
◦ ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ENIM Institute, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
◦ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ENIM Institute w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
◦ prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ENIM Institute podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
ENIM Institute przetwarza także dane osobowe podawane przez Panią/Pana w trakcie kontaktów biznesowych i wymiany korespondencji, m.in. drogą e-mailową, poprzez rozmowy z wykorzystaniem narzędzi i platform dostarczonych przez ENIM Institute lub w związku z wirtualną przestrzenią roboczą oraz narzędziami współpracy wykorzystywanymi przez ENIM Institute. Metody te oparte są na uzasadnionym interesie ENIM Institute, mającym na celu utrzymywanie relacji z Panią/Panem poprzez rozpatrywanie pytań, a także zapewnienie dostępności tych narzędzi, ich prawidłowego wykorzystania, kontroli nad nimi oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego i poufności informacji. Podanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług, bądź odpowiedzi na zadane pytania.
4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENIM Institute jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla ENIM Institute oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
◦ podmiotom i organom, którym ENIM Institute jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od ENIM Institute danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
◦ podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
◦ podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu ENIM Institute na podstawie zawartej z ENIM Institute umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
◦ podmiotom wspierającym ENIM Institute w procesach biznesowych i w czynnościach ENIM Institute.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. ENIM Institute nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu ENIM Institute, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od ENIM Institute Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ENIM Institute – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ENIM Institute, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez ENIM Institute.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.
9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
ENIM Institute w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
10. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków ENIM Institute w przypadku niepodania danych osobowych ENIM Institute zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
11. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
12. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez ENIM Institute, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.