ESG

ESG – skrót zestawiający trzy pojęcia: „Environmental”, „Social” i Governance”. Jest to zestaw standardów mierzących wpływ firmy na społeczeństwo, środowisko oraz jej przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu. Wskaźnik ten mierzy sposób, w jaki firma integruje praktyki środowiskowe, społeczne i związane z zasadami ładu korporacyjnego w swoich działaniach, a także model biznesowy, jego wpływ i zrównoważony rozwój.
W dniu 5 stycznia 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. „dyrektywa CSRD”). Wprowadzone w niej przepisy zastąpią szereg dotychczasowych rozwiązań odnoszących się do tzw. sprawozdawczości niefinansowej. Regulacja CSRD jest elementem ścieżki zmian, wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład.
Dyrektywa ESG koniec końców nałoży na ściśle określoną grupę podmiotów nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG, już w ujednoliconym standardzie raportowania ESG.
Przykłady działań ESG u przedsiębiorców mogą obejmować np.:

  • w zakresie środowiskowym: identyfikację i redukcję emisji CO2, inwestycje w technologie przyjazne środowisku, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym,

  • w zakresie społecznym: zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników, promowanie różnorodności i równości, zaangażowanie społeczne,

  • w zakresie zarządzania: ulepszanie procesów zarządzania i transparentności.


Zespół Enim Institute wspiera przedsiębiorców w spełnianiu wymogów UE dotyczących ESG w następujących obszarach:

  • tworzeniu i zmianie strategii zrównoważonego rozwoju;

  • przyspieszenia transformacji w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju;

  • wdrożenia struktury zarządzania realizującej założenia strategii zrównoważonego rozwoju.