ETS


Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) powstał w 2005 r. Założeniami tego systemu było propagowanie ograniczanie emisji gazów cieplarnianych przy zastosowaniu racjonalnych mechanizmów ekonomicznych. W założeniach sytemu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 40% (w porównaniu z poziomami z 1990 r.). W ostatnich latach pojawiły się zmiany, które rewidują ten cel i zwiększają, już ambitne plany UE. Zgodnie z ostatnimi zmianami systemu EU ETS, uczestnicy systemu muszą realizować co raz więcej obowiązków związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka UE w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii (art. 194 TFUE).

Zespół Enim Institute jest zaangażowany w największe krajowe projekty związane z systemem. Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • wniosków o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie EU ETS;

  • przygotowania planów monitorowania i planów metodyki monitorowania;

  • wniosków o przydział darmowych uprawień do emisji CO2;

  • wniosków o wyłączenie instalacji z systemu EU ETS.