CCUS


Unijna Strategia dla łańcucha wartości emitowanego przez przemysł dwutlenku węgla (Industrial Carbon Management) zwana też strategią CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) została opublikowana 6 lutego 2024 r. Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej gospodarce do 2050 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 °C. Aby ograniczyć emisje o co najmniej 55 % do 2030 r. Są to zatem plany bardzo ambitne a ich zrealizowanie i odejście od zależności od paliw kopalnych wymaga zdecydowanych działań w dziedzinie klimatu we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w przemyśle.

Jedną z odpowiedzi na unijną strategie, szczególnie dla przemysłu jest:

  • Wychwytywanie CO2 w celu jego składowania (CCS – Carbon Capture and Storage): CO2 pochodzenia kopalnego, biogenicznego lub atmosferycznego jest wychwytywany i transportowany w celu geologicznego składowania go w sposób bezpieczny i trwały

  • Wychwytywanie CO2 w celu jego utylizacji (CCU – Carbon Capture and Utilisation): wychwycony CO2 jest wykorzystywany w przemyśle w produktach syntetycznych, chemikaliach lub paliwach


które to technologie są uzupełnieniem innych niskoemisyjnych rozwiązań, pozwalając pogodzić wykorzystanie paliw kopalnych i występowanie nieuchronnych emisji procesowych z budową gospodarki neutralnej klimatycznie.

W Polsce istnieje realne zapotrzebowanie na technologie CCUS (usuwania CO2 z atmosfery), które stają się atrakcyjne ekonomicznie w porównaniu do kosztów nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Tym bardziej, że koszty emisji z instalacji przemysłowych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) zwiększą się w znacznym stopniu w ciągu najbliższych lat a to na skutek z wycofywana darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu a tym samym wzrostem cen samych uprawnień.

Aktualnie w Polsce, prowadzone są prace legislacyjne mające na celu rozwój technologii CCUS – zostało min znowelizowane Prawo geologiczne i górnicze, dalej oczekuje się jednak na wprowadzenie przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Oprócz rozwoju samych technologii CCUS nie bez znaczenia pozostaje również stworzenie infrastruktury do transportu rurociągowego CO2.

Zespół Enim Institute jest zaangażowany w program „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”, jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w zakresie:

  • zaangażowania w rozwój technologii CCUS,

  • formułowania postulatów w zakresie tworzenia i zmiany regulacji prawnych,

  • monitorowania aktualnych zmian dotyczących CCUS oraz wiązanych z tym szans i obowiązków

  • procedowania odpowiednich decyzji, zezwoleń, koncesji umożliwiających faktyczne uruchomienie technologii CCUS